Hôm nay, Thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2020
Thứ Sáu, 08/08/2014 - 13:40:53
Tuần 62 & 63

Lớp GD23-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-08-2014

Thiết kế Brochure & Catolog(2)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

18-08-2014

Thiết kế Brochure & Catolog(5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

THỨ TƯ

13-08-2014

Thiết kế Brochure & Catolog(3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Poster cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

20-08-2014

Thiết kế Brochure & Catolog(6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

THỨ SÁU

15-08-2014

Thiết kế Brochure & Catolog(4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

THỨ SÁU

22-08-2014

Thiết kế Brochure & Catolog(7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

Lớp GD23-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-08-2014

Thiết kế Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL3

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

18-08-2014

Thiết kế Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

THỨ TƯ

13-08-2014

Thiết kế Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

THỨ TƯ

20-08-2014

Thiết kế Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

THỨ SÁU

15-08-2014

Thiết kế Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

THỨ SÁU

22-08-2014

Thiết kế Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

Lớp GD23-B2 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-08-2014

Thiết kế Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL3

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

18-08-2014

Thiết kế Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

THỨ TƯ

13-08-2014

Thiết kế Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

THỨ TƯ

20-08-2014

Thiết kế Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

THỨ SÁU

15-08-2014

Thiết kế Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

THỨ SÁU

22-08-2014

Thiết kế Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL3

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.