Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Sáu, 26/06/2020 - 15:04:43
Tuần 22-23

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-06-2020

Illustrator CC  (6)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

06-07-2020

Illustrator CC  (9)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

01-07-2020

Illustrator CC  (7)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

08-07-2020

Illustrator CC  (10)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

 

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

03-07-2020

Illustrator CC  (8)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

10-07-2020

Illustrator CC  (11)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, lầu 9

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-06-2020

Illustrator CC  (8)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

06-07-2020

Illustrator CC  (11)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

01-07-2020

Illustrator CC  (9)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

08-07-2020

Illustrator CC  (12)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

03-07-2020

Illustrator CC  (10)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-07-2020

Illustrator CC  (13)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.